กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 101,081.7456,907.0043.7 %5.05,692.352,138.5762.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์148,023.8953,582.0163.8 %5.03,833.31594.8184.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์61,043.3220,657.0066.2 %5.01,777.251,187.0433.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์151,324.8476,028.0049.8 %5.06,459.992,112.2967.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์133,817.3340,361.0069.8 %5.02,755.771,656.0439.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์69,009.3933,992.0050.7 %5.03,528.961,249.1564.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์149,885.8873,752.0050.8 %5.01,632.05677.1758.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์60,946.5153,772.0011.8 %5.02,587.931,343.5748.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์201,416.8980,044.0060.3 %5.05,323.311,012.7581.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์101,123.6852,312.0048.3 %5.01,690.901,018.4739.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา571,329.75353,194.0038.2 %5.05,981.361,186.4380.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง225,652.5681,090.4964.1 %5.07,184.331,126.4184.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์269,988.00108,569.0059.8 %5.05,695.351,520.8073.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์177,060.7857,842.0167.3 %5.02,216.51812.0363.4 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา336,346.19258,518.0023.1 %5.04,726.491,529.4567.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์109,198.2278,407.0028.2 %5.04,843.61544.9588.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล172,832.2266,364.0061.6 %5.02,452.36577.9976.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21,657.894,581.0078.8 %5.01,991.64384.0180.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,137.160.000.0 %0.01,046.42155.4485.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,386.7613,434.0022.7 %5.03,055.32328.4089.3 %5.0
รวม 3,079,126 1,563,407 49.23 % 74,475 21,156 71.59 %