กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 99,637.7156,907.0042.9 %5.05,692.352,138.5762.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์142,737.3153,582.0162.5 %5.03,833.31594.8184.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์59,270.2820,657.0065.1 %5.01,777.251,187.0433.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์148,996.7776,028.0049.0 %5.06,459.992,112.2967.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์134,328.0840,361.0070.0 %5.02,755.771,656.0439.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์66,699.4533,992.0049.0 %5.03,528.961,249.1564.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์149,885.8873,752.0050.8 %5.01,632.05677.1758.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์59,411.8953,772.009.5 %4.52,587.931,343.5748.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์198,330.0580,044.0059.6 %5.05,323.311,012.7581.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์99,679.0652,312.0047.5 %5.01,690.901,018.4739.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา563,167.88353,194.0037.3 %5.05,981.361,186.4380.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง222,796.2081,090.4963.6 %5.07,184.331,126.4184.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์272,089.06108,569.0060.1 %5.05,695.351,520.8073.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์174,531.3457,842.0166.9 %5.02,216.51812.0363.4 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา331,541.25258,518.0022.0 %5.04,726.491,529.4567.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์107,815.9778,407.0027.3 %5.04,843.61544.9588.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล170,363.1966,364.0061.0 %5.02,452.36577.9976.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20,884.394,581.0078.1 %5.01,991.64384.0180.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,169.350.000.0 %0.01,046.42155.5485.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,138.3713,434.0021.6 %5.03,055.32328.4089.3 %5.0
รวม 3,039,304 1,563,407 48.56 % 74,475 21,156 71.59 %