สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 239,839.63358,826.00-49.6 %0.059,306.4321,437.7763.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60614.2679.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 116,266.38136,062.00-17.0 %0.029,256.2615,340.9547.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 39,477.02152,443.00-286.2 %0.015,054.498,272.3845.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 54,318.7383,031.00-52.9 %0.06,459.449,149.59-41.6 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 27,822.3629,790.00-7.1 %0.07,680.495,314.8230.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)33,777.8026,570.0021.3 %5.06,922.966,201.6110.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 196,038.59137,855.0029.7 %5.051,416.654,648.2391.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 884,785.2561,272.0093.1 %5.021,221.486,497.1069.4 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,552.937,951.0054.7 %5.02,157.28222.7389.7 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,506.1630,086.00-46.7 %0.02,785.73556.7280.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 152,771.2055,641.00-5.4 %0.010,004.7110,357.71-3.5 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,203,764.001,862,170.0041.9 %5.02,593.751,954.4724.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 629,136.00461,830.0026.6 %5.01,899.338,438.39-344.3 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,502.11423.9071.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0955.89731.3723.5 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36865.6682.0 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,367.0160.0 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,235.882,844.0069.2 %5.01,535.431,837.19-19.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,427.6731,000.0012.5 %5.09,012.674,114.9854.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,058.24144,156.00-140.0 %0.08,658.183,891.8155.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,006.0713,000.0031.6 %5.014,695.572,166.4885.3 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,836.091,249.1656.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,506.3112,032.0017.1 %5.03,365.332,036.3839.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,119.947.7 %3.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)21,732.4526,505.00-22.0 %0.04,397.09653.1485.1 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 97,090.05105,000.00-8.1 %0.015,033.334,751.4068.4 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00546.7777.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,023.1425,664.0032.5 %5.04,424.40861.9780.5 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,037.82428.6958.7 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73637.8959.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 19,769.2412,894.0034.8 %5.03,026.502,836.426.3 %3.0
กองตำรวจสื่อสาร54,578.17102,581.43-88.0 %0.013,123.072,575.2580.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร41,274.6668,000.00-64.7 %0.07,990.961,126.1385.9 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.37,633.5230,118.0020.0 %5.022,096.931,555.8393.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,431.1928,853.20-28.6 %0.04,139.581,884.1354.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 297,244.3417,000.0082.5 %5.041,251.223,869.1090.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,205.854,759.4068.7 %5.01,572.57946.0439.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 416,217.449,784.0039.7 %5.01,321.422,680.19-102.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 511,980.775,237.1956.3 %5.01,675.721,690.68-0.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 616,026.108,218.1448.7 %5.06,115.442,076.2566.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร85,733.45103,000.00-20.1 %0.038,331.5668,630.30-79.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว20,968.9218,000.0014.2 %5.05,746.7813,571.10-136.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,484.2917,299.0037.1 %5.05,818.425,461.006.1 %3.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,367.7316,838.003.1 %1.52,231.234,815.58-115.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 316,211.2913,234.0018.4 %5.02,627.936,131.70-133.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 416,146.374,407.0072.7 %5.02,659.227,546.30-183.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,330.00-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,659.24-129.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 620,656.3322,008.00-6.5 %0.03,476.882,457.1029.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 717,740.7019,273.00-8.6 %0.04,524.655,667.34-25.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 817,503.1212,991.0025.8 %5.02,842.67123.3595.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 979,281.8645,387.0042.8 %5.02,971.6913,083.20-340.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ107,422.8295,274.1411.3 %5.048,095.87183,012.31-280.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)122,675.0716,340.3086.7 %5.010,596.754,995.2152.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ95,968.792,420.8397.5 %5.010,411.109,660.087.2 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 193,408.6561,394.5034.3 %5.028,348.9313,174.4453.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,933.128,648.0067.9 %5.06,570.275,893.3810.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 358,458.3048,341.0017.3 %5.019,297.258,076.6358.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,027.051,600.6921.0 %5.0
กองบังคับการปราบปราม27,610.897,000.0074.6 %5.08,090.1515,489.15-91.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค73,414.4731,335.7057.3 %5.06,843.512,144.6168.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม17,728.3719,816.00-11.8 %0.03,720.385,533.44-48.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,642.8319,434.1917.8 %5.015,433.025,837.9162.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,361.8026,288.0033.2 %5.021,414.101,601.7892.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 66,108.3832,002.4251.6 %5.012,679.417,006.2344.7 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,960.3115,235.4339.0 %5.05,128.501,432.0972.1 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,089.8514,609.0055.9 %5.01,789.49418.4076.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.35,100.5983,425.39-137.7 %0.02,519.0724,487.57-872.1 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,999.70-8.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.31,168.1341,565.00-33.4 %0.09,155.295,660.6738.2 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,225.748,941.0032.4 %5.01,845.45679.2563.2 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,845.451,138.5238.3 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,052.2235.8 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,687.052,682.7027.2 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง24,643.6156,214.00-128.1 %0.064,163.112,293.3196.4 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03668.5656.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,258.812,901.8411.0 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21734.2957.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,220.823,058.3727.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.22,799.5618,712.0017.9 %5.06,645.393,978.5940.1 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,692.10328.0087.8 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.29,960.9019,000.0036.6 %5.03,468.561,306.7562.3 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,625.095,969.0075.8 %5.06,213.508,042.19-29.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 158,642.4180,595.73-37.4 %0.02,367.164,741.35-100.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 238,777.4027,479.6529.1 %5.03,822.224,025.40-5.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 328,508.3724,782.2113.1 %5.077,847.973,770.1595.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 427,996.5910,325.8463.1 %5.05,061.065,033.350.5 %0.5
บก.ปส.1 บช.ปส.53,937.0219,867.0063.2 %5.06,322.8916,194.87-156.1 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.32,203.7110,699.0066.8 %5.06,213.503,738.4539.8 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.44,405.3314,741.0166.8 %5.010,532.089,059.8214.0 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี33,610.9917,413.8548.2 %5.03,747.99386.2589.7 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า14,007.0314,319.00-2.2 %0.0296.55123.0058.5 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,319.3071,674.00-97.3 %0.02,779.94933.3166.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1134,790.4425,528.0081.1 %5.058,343.08825.3598.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1018,286.9524,318.00-33.0 %0.068,447.47837.5798.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 214,127.3519,136.50-35.5 %0.027,766.082,851.1189.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 340,574.9715,804.0061.0 %5.022,023.541,220.0094.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 484,154.2510,383.0087.7 %5.045,820.75718.3598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,528.916,162.4768.4 %5.06,931.041,163.5083.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 56,798.7711,448.0079.8 %5.024,922.21266.9598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,758.256,248.10-8.5 %0.03,143.60486.0784.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 869,874.657,337.0089.5 %5.053,131.82648.7698.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,485.5012,432.00-18.6 %0.06,424.071,807.4471.9 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน45,980.7637,240.0019.0 %5.02,930.221,138.9161.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,767.48653.0092.6 %5.0764.71225.6770.5 %5.0
รวม 8,332,435 5,424,164 34.90 % 1,246,574 681,491 45.33 %