สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 237,608.05358,826.00-51.0 %0.059,306.430.000.0 %0.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60614.2679.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)0.0026,570.000.0 %0.00.006,201.610.0 %0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองวินัย(วน.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 0.00461,830.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00423.900.0 %0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)0.002,844.000.0 %0.00.001,837.190.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,281.5213,000.0032.6 %5.014,695.572,166.4885.3 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 0.0012,032.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,104.251,119.94-1.4 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)17,335.480.000.0 %0.04,397.09822.0681.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,574.2025,664.0033.5 %5.04,424.40861.9780.5 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,037.82428.6958.7 %5.0
กองคดีอาญา10,147.110.000.0 %0.01,556.73637.8959.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองตำรวจสื่อสาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทะเบียนประวัติอาชญากร0.000.000.0 %0.00.001,126.130.0 %0.0
กองทะเบียนพล สกพ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.00.001,884.130.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.0081,065.890.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 416,818.099,784.0041.8 %5.01,321.422,680.19-102.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,882.620.000.0 %0.05,818.425,461.006.1 %3.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 119,345.200.000.0 %0.03,096.863,330.00-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 13,948.600.000.0 %0.02,901.216,659.24-129.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.00.0013,083.200.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจรถไฟ0.002,420.830.0 %0.00.009,660.080.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 10.0061,394.500.0 %0.00.0013,174.440.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.008,648.000.0 %0.00.005,893.380.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 30.000.000.0 %0.00.008,076.630.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,932.2626,288.0034.2 %5.021,414.101,601.7892.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชี(กช.สงป.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 10,834.920.000.0 %0.01,638.671,052.2235.8 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.0.000.000.0 %0.00.002,682.700.0 %0.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00668.560.0 %0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ0.000.000.0 %0.00.00734.290.0 %0.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.34,900.070.000.0 %0.04,220.823,058.3727.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.23,129.9918,712.0019.1 %5.06,645.390.000.0 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
บก.กฝ.บช.ตชด.30,395.120.000.0 %0.03,468.561,306.7562.3 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 240,213.6027,479.6531.7 %5.03,822.224,025.40-5.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 328,873.8624,782.2114.2 %5.077,847.973,770.1595.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลดารารัศมี34,041.9017,413.8548.8 %5.03,747.99386.2589.7 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1123,189.420.000.0 %0.052,626.10825.3598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 100.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 214,436.7198,687.50-583.6 %0.027,766.082,851.1189.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 341,208.9615,804.0061.6 %5.022,023.541,220.0094.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 487,271.0710,383.0088.1 %5.045,820.75718.3598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,612.376,162.4768.6 %5.06,931.041,163.5083.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,758.250.000.0 %0.03,143.600.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 869,335.087,337.0089.4 %5.053,131.82648.7698.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน0.0037,240.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 710,338 660,324 0.00 % 367,763 47,410 0.00 %