สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 243,315.56358,826.00-47.5 %0.059,306.4321,437.7763.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60614.2679.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 114,463.47136,062.00-18.9 %0.029,256.2615,340.9547.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 40,049.15152,443.00-280.6 %0.015,054.498,272.3845.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)34,267.3326,570.0022.5 %5.06,922.966,201.6110.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 198,879.73137,855.0030.7 %5.051,416.654,496.2091.3 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 897,608.1939,912.0095.6 %5.011,798.406,497.1044.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,807.327,951.0055.3 %5.02,157.28222.7389.7 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,803.3530,086.00-44.6 %0.02,785.73556.7280.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 153,536.0055,641.00-3.9 %0.010,004.7110,357.71-3.5 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,207,807.801,862,170.0041.9 %5.02,522.931,954.4722.5 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 629,136.00461,830.0026.6 %5.01,899.338,438.39-344.3 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,502.11423.9071.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36865.6682.0 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,913.222,367.0160.0 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,369.742,844.0069.6 %5.01,535.431,837.19-19.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,941.1131,000.0013.7 %5.09,012.674,114.9854.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,928.65144,156.00-136.6 %0.08,658.183,891.8155.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,281.5213,000.0032.6 %5.014,695.572,166.4885.3 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,836.091,249.1656.0 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,716.5512,032.0018.2 %5.03,365.332,036.3839.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,119.947.7 %3.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)17,335.4812,808.0026.1 %5.04,397.09653.1485.1 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 94,775.89105,000.00-10.8 %0.015,033.334,751.4068.4 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00546.7777.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,574.2025,664.0033.5 %5.04,424.40861.9780.5 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,037.82428.6958.7 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73637.8959.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,055.7512,894.0035.7 %5.03,026.502,836.426.3 %3.0
กองตำรวจสื่อสาร55,369.16100,897.43-82.2 %0.013,123.072,575.2580.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร41,872.8468,000.00-62.4 %0.07,990.961,126.1385.9 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.36,197.1630,118.0016.8 %5.022,096.931,555.8393.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,756.2825,580.00-12.4 %0.04,139.581,884.1354.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.0081,065.890.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 416,818.099,784.0041.8 %5.01,321.422,680.19-102.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 512,134.375,237.1956.8 %5.01,675.721,690.68-0.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจจราจร85,748.07103,000.00-20.1 %0.038,331.560.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว21,272.8118,000.0015.4 %5.05,746.7813,571.10-136.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,882.6217,299.0038.0 %5.05,818.425,461.006.1 %3.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,619.4416,838.004.4 %2.02,231.234,815.58-115.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 316,446.2413,234.0019.5 %5.02,627.936,131.70-133.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 416,380.375,237.0068.0 %5.02,659.227,546.30-183.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,118.173,330.00-6.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,659.24-129.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 717,997.8119,273.00-7.1 %0.04,524.655,667.34-25.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 817,756.7912,991.0026.8 %5.02,842.67123.3595.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 980,430.8745,387.0043.6 %5.02,971.6913,083.20-340.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ108,979.6795,274.1412.6 %5.048,095.87183,012.31-280.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)124,452.9716,340.3086.9 %5.010,596.754,995.2152.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ36,499.372,420.8393.4 %5.09,455.609,660.08-2.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 194,762.4061,394.5035.2 %5.028,348.9313,174.4453.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,323.468,648.0068.3 %5.06,570.275,893.3810.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 359,305.5248,341.0018.5 %5.019,297.258,076.6358.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,027.051,600.6921.0 %5.0
กองบังคับการปราบปราม28,011.0470,000.00-149.9 %0.08,090.1515,489.15-91.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค74,478.4431,335.7057.9 %5.06,843.512,144.6168.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม17,985.3019,816.00-10.2 %0.03,720.385,533.44-48.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,985.4819,434.1919.0 %5.015,433.025,837.9162.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,932.2626,288.0034.2 %5.021,414.101,601.7892.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 67,066.4715,000.0077.6 %5.012,679.417,006.2344.7 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,569.4214,609.0056.5 %5.01,789.49418.4076.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.000.000.0 %0.00.0024,487.570.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,999.70-8.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชี(กช.สงป.)13,417.418,941.0033.4 %5.01,845.45679.2563.2 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,845.451,138.5238.3 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,052.2235.8 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,687.052,682.7027.2 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง25,000.7656,214.00-124.8 %0.064,163.112,293.3196.4 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03668.5656.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,013.012,901.843.7 %1.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21734.2957.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,220.823,058.3727.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.23,129.9918,712.0019.1 %5.06,645.393,978.5940.1 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,692.10328.0087.8 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.30,395.1220,000.0034.2 %5.03,468.561,306.7562.3 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,981.975,969.0076.1 %5.06,213.508,042.19-29.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 240,213.6027,479.6531.7 %5.03,822.224,025.40-5.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 328,873.8624,782.2114.2 %5.077,847.973,770.1595.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 427,996.5910,325.8463.1 %5.05,061.065,033.350.5 %0.5
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลดารารัศมี34,041.9017,413.8548.8 %5.03,747.99386.2589.7 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า14,210.0314,319.00-0.8 %0.0296.55123.0058.5 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,845.6771,674.00-94.5 %0.02,779.94933.3166.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1136,743.9125,528.0081.3 %5.058,343.08825.3598.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1018,498.7724,318.00-31.5 %0.068,447.47837.5798.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 214,436.7119,136.50-32.6 %0.027,766.082,851.1189.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 341,208.9615,804.0061.6 %5.022,023.541,220.0094.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 487,271.0710,383.0088.1 %5.045,820.75718.3598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 519,612.376,162.4768.6 %5.06,931.041,163.5083.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 57,682.8011,448.0080.2 %5.024,922.21266.9598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,758.256,248.10-8.5 %0.03,143.602.0099.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 869,335.087,337.0089.4 %5.053,131.82648.7698.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,485.5012,432.00-18.6 %0.06,424.071,807.4471.9 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน45,980.7637,240.0019.0 %5.02,930.221,138.9161.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,894.55653.0092.7 %5.0764.71225.6770.5 %5.0
รวม 7,806,703 5,001,042 35.94 % 1,087,819 522,366 51.98 %