กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว151,515.4559,498.0060.7 %5.05,748.631,042.6081.9 %5.0
รวม 151,515 59,498 60.73 % 5,749 1,043 81.86 %