กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว149,092.6959,498.0060.1 %5.05,758.011,042.6081.9 %5.0
รวม 149,093 59,498 60.09 % 5,758 1,043 81.89 %