กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ159,281.8149,181.0069.1 %5.05,148.311,574.1569.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี0.002,087.000.0 %0.00.0034.290.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,200.509,491.10-196.6 %0.02,468.73703.5071.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,687.276,544.32-15.1 %0.01,325.42300.4477.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,034.565,710.64-88.2 %0.03,466.91618.4382.2 %5.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)6,079.115,019.0017.4 %5.0831.81409.5650.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี14,837.3612,003.2019.1 %5.02,108.87668.0068.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง12,700.172,031.0084.0 %5.02,052.620.000.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี28,073.319,678.2065.5 %5.02,449.68239.7890.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,553.7827,522.00-33.9 %0.01,213.11577.9252.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,811.6618,350.007.4 %3.51,063.77615.2942.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,305.3523,305.0011.4 %5.01,239.24580.4553.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี0.002,210.850.0 %0.00.00382.850.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง18,996.4122,099.00-16.3 %0.01,178.91452.9561.6 %5.0
รวม 318,561 190,934 0.00 % 22,495 6,740 0.00 %