กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ161,590.2349,181.0069.6 %5.05,148.311,574.1569.4 %5.0
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,883.706,544.32-11.2 %0.01,306.41300.4477.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่0.005,710.640.0 %0.00.00618.430.0 %0.0
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)9,277.645,019.0045.9 %5.0982.73409.5658.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,162.2612,003.2020.8 %5.02,108.87668.0068.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง12,837.722,031.0084.2 %5.02,052.620.000.0 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,686.5823,305.0012.7 %5.01,239.24580.4553.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด20,851.6627,522.00-32.0 %0.01,213.11577.9252.4 %5.0
สถานสงเคราะห์ฯคนพิการ จ.อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 252,290 125,606 0.00 % 11,999 4,111 0.00 %