สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี116,832.16107,677.007.8 %6,495.90624.0090.4 %
รวม 116,832 107,677 7.84 % 6,496 624 90.39 %