กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 137,719.5637,000.0073.1 %5,792.40952.6483.6 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน11,195.107,029.8437.2 %728.210.000.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง0.006,093.460.0 %0.00861.430.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ยุบหน่วยงาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 148,915 44,030 0.00 % 5,792 953 0.00 %