กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0.00101,510.000.0 %0.0038,309.150.0 %
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร0.006,621.520.0 %0.001,624.500.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี0.005,822.650.0 %0.00553.430.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)0.00360.000.0 %0.0073.270.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง0.003,967.500.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี0.008,954.540.0 %0.00915.800.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %