สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม390,700.78109,000.0072.1 %5,460.982,370.2056.6 %
รวม 390,701 109,000 72.10 % 5,461 2,370 56.60 %