กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 170,774.69157,061.708.0 %6,633.481,428.9778.5 %
รวม 170,775 157,062 8.03 % 6,633 1,429 78.46 %