กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการปกครอง 417,032.16497,600.00-19.3 %10,832.597,425.0031.5 %
รวม 417,032 497,600 -19.32 % 10,833 7,425 31.46 %