กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง418,392.75316,833.0024.3 %5.011,057.7110,833.152.0 %1.0
รวม 418,393 316,833 24.27 % 11,058 10,833 2.03 %