กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง425,811.06316,833.0025.6 %5.011,057.7110,833.152.0 %1.0
รวม 425,811 316,833 25.59 % 11,058 10,833 2.03 %