กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 347,742.72151,282.0056.5 %5.07,630.884,924.0035.5 %5.0
รวม 347,743 151,282 56.50 % 7,631 4,924 35.47 %