กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 0.000.000.0 %0.001,151.520.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %