สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี104,061.0769,189.0033.5 %5,701.73751.3386.8 %
รวม 104,061 69,189 33.51 % 5,702 751 86.82 %