สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน253,975.91359,016.94-41.4 %0.08,822.141,078.0087.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร8,999.6511,984.00-33.2 %0.0995.01124.3887.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19,827.5221,381.62-117.6 %0.066.96636.15-850.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 217,919.1512,715.0029.0 %5.0863.99455.3247.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์114,493.1912,515.0089.1 %5.0227.23114.7849.5 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ18,759.658,640.0053.9 %5.0219.34228.93-4.4 %0.0
รวม 423,975 426,253 -0.54 % 11,195 2,638 76.44 %