สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน258,479.02359,016.94-38.9 %8,822.141,078.0087.8 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.0012,715.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 258,479 359,017 0.00 % 8,822 1,078 0.00 %