กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กองทัพบก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)534,554.63581,201.81-8.7 %22,597.770.000.0 %
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.69433,917.5947.1 %16,351.540.000.0 %
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)137,653.780.000.0 %6,739.789,795.50-45.3 %
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39875,198.88600,992.0031.3 %16,950.124,514.1073.4 %
กรมการทหารช่าง(กช.)715,404.31372,460.7847.9 %24,108.42268,721.59-1,014.6 %
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,701,896.90286,741.0083.2 %9,722.626,830.4029.7 %
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.000.000.0 %0.006,543.500.0 %
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)0.00847,044.810.0 %0.009,259.650.0 %
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)374,580.78297,016.0020.7 %14,824.853,302.1577.7 %
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)113,039.1484,416.0025.3 %6,242.640.000.0 %
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)171,532.630.000.0 %6,202.003,796.9038.8 %
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.0017,573.000.0 %0.00349.500.0 %
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00247,150.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.00457.500.0 %
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.00257,487.000.0 %0.0044,556.900.0 %
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.000.000.0 %0.007,598.150.0 %
รร.ส.สส.0.0043,110.000.0 %0.000.000.0 %
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.00317.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.320.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)0.000.000.0 %0.0010,327.600.0 %
รร.ขส.ขส.ทบ.0.00165,645.090.0 %0.003,830.000.0 %
กสษ.1 กส.ทบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.0.005,000.500.0 %0.00648.000.0 %
มทบ.350.000.000.0 %0.009,770.750.0 %
รพ.รร.จปร.0.0059,637.000.0 %0.00279.150.0 %
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.004,502.500.0 %
รร.พธ.พธ.ทบ.0.000.000.0 %0.002,635.000.0 %
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)0.00104,977.850.0 %0.000.000.0 %
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)0.0075,779.700.0 %0.004,611.350.0 %
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)0.0091,652.000.0 %0.000.000.0 %
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)0.0048,100.600.0 %0.000.000.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.20.000.000.0 %0.006,426.300.0 %
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.150.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
กสษ.3 กส.ทบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พัน.สต.กส.ทบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.30.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)367,627.25172,309.9153.1 %7,590.342,171.8571.4 %
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)219,066.02234,948.00-7.2 %6,057.241,874.3569.1 %
รร.กส.กส.ทบ.0.000.000.0 %0.001,164.800.0 %
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.6434,298.0055.6 %7,514.152,366.9568.5 %
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)603,552.56141,884.0076.5 %12,529.036,320.0049.6 %
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)214,640.06134,854.0037.2 %7,315.596,003.3517.9 %
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.00105,353.000.0 %0.000.000.0 %
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)357,139.53119,759.0066.5 %7,358.375,985.5018.7 %
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.0086,744.430.0 %0.006,300.200.0 %
มณฑลทหารบกที่ 360.00612,325.130.0 %0.000.000.0 %
มทบ.34367,178.8815,487.0095.8 %8,517.840.000.0 %
มทบ.37305,126.9794,048.2269.2 %6,290.344,225.0032.8 %
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )477,755.84159,586.2066.6 %9,687.150.000.0 %
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)424,185.19311,776.6326.5 %3,555.993,516.601.1 %
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,693,302.30941,390.9444.4 %61,323.9914,606.6076.2 %
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)178,476.8364,865.4263.7 %7,892.853,993.8049.4 %
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)0.0027,632.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.310587,613.25127,456.6978.3 %11,745.780.000.0 %
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.49,629.3212,102.6275.6 %1,180.400.000.0 %
กสษ.2 กส.ทบ.91,704.1027,172.5070.4 %7,704.833,085.6560.0 %
พัน.สท.0.0024,714.960.0 %0.00884.650.0 %
ศสท.กส.ทบ.168,482.0365,074.0061.4 %8,639.2119,931.10-130.7 %
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก83,266.37104,000.00-24.9 %2,414.64558.5576.9 %
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 945,097.130.000.0 %39,314.6111,442.7570.9 %
มทบ.220.00343,310.380.0 %0.0010,665.000.0 %
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)148,624.770.000.0 %8,394.293,061.7063.5 %
บชร.20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 310.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 11,401,339 5,417,759 0.00 % 272,443 386,104 0.00 %