กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.001,081,054.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.00257,487.000.0 %0.00.0044,556.900.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)715,404.31372,460.7847.9 %5.024,108.42268,721.59-1,014.6 %0.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)125,154.91142,321.69-13.7 %0.05,586.04466.4591.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.0058,488.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.0017,573.000.0 %0.00.00349.500.0 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)113,039.1484,416.0025.3 %5.06,242.641,161.9081.4 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)537,569.19305,242.4743.2 %5.012,133.620.000.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,701,896.90286,741.0083.2 %5.09,722.626,830.4029.7 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)137,653.780.000.0 %0.06,739.789,795.50-45.3 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)374,580.78297,016.0020.7 %5.014,824.853,302.1577.7 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.0081,086.000.0 %0.00.006,543.500.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,157,265.50940,451.3818.7 %5.028,882.8420,006.5030.7 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)171,532.63119,044.0030.6 %5.06,202.003,796.9038.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)0.00847,044.810.0 %0.00.009,259.650.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)345,056.88137,525.0060.1 %5.012,911.824,542.6564.8 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39875,198.88600,992.0031.3 %5.016,950.124,514.1073.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)534,554.63581,201.81-8.7 %0.022,597.7725,838.45-14.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.69433,917.5947.1 %5.016,351.547,975.6051.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.00457.500.0 %0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)80,153.1011,014.0086.3 %5.05,154.560.000.0 %0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.0036,914.000.0 %0.00.002,466.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00247,150.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.00517,570.690.0 %0.00.000.000.0 %0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.00317.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.20.000.000.0 %0.00.006,426.300.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช602,140.63893,253.81-48.3 %0.02,602.160.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.102,190.4336,834.5664.0 %5.02,450.100.000.0 %0.0
กสษ.2 กส.ทบ.91,704.1027,172.5070.4 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.36,708.4830,391.0017.2 %5.01,272.350.000.0 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,693,302.30941,390.9444.4 %5.061,323.9914,606.6076.2 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.0069,768.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.0019,935.690.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.0050,407.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.20.00192,791.950.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)76,540.6127,632.0063.9 %5.01,671.151,305.0021.9 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.49,629.3212,164.6275.5 %5.01,180.400.000.0 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.11,614.595,000.5056.9 %5.0164.60648.00-293.7 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)214,640.06134,854.0037.2 %5.07,315.596,003.3517.9 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พัน.สต.กส.ทบ.72,009.6359,374.0017.5 %5.01,787.17408.5077.1 %5.0
พัน.สท.41,486.5924,714.9640.4 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)0.0092,903.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 310.00429,975.970.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 360.00602,453.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )477,755.84159,586.2066.6 %5.09,687.150.000.0 %0.0
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.150.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)0.0082,928.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.220.00343,310.380.0 %0.00.0010,665.000.0 %0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)603,552.56141,884.0076.5 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)368,169.00104,977.8571.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.0086,744.430.0 %0.00.006,300.200.0 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.00105,353.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)367,627.25172,309.9153.1 %5.07,590.342,171.8571.4 %5.0
มทบ.310587,613.25127,456.6978.3 %5.011,745.787,300.0037.9 %5.0
มทบ.320.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.34367,178.8815,487.0095.8 %5.08,517.840.000.0 %0.0
มทบ.35513,512.13238,723.0353.5 %5.010,701.229,770.758.7 %4.0
มทบ.37305,126.9794,048.2269.2 %5.06,290.344,225.0032.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)126,643.7248,100.6062.0 %5.02,364.001,118.5052.7 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)260,051.5975,779.7070.9 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)357,139.53119,759.0066.5 %5.07,358.375,985.5018.7 %5.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)148,624.7716,179.0089.1 %5.08,394.292,396.7071.4 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)0.00144,281.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.รร.จปร.132,720.7759,637.0055.1 %5.0596.19279.1553.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.0.0035,344.490.0 %0.00.001,164.800.0 %0.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.00165,645.090.0 %0.00.003,830.000.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,488.0234,504.0030.3 %5.01,925.562,635.00-36.8 %0.0
รร.ส.สส.0.0043,110.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)983,692.502,938,064.00-198.7 %0.05,840.3620,631.50-253.3 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)424,185.19311,776.6326.5 %5.03,555.993,516.601.1 %0.5
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)178,476.8364,865.4263.7 %5.07,892.853,993.8049.4 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก83,266.3795,000.00-14.1 %0.02,414.64558.5576.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)219,066.02234,948.00-7.2 %0.06,057.241,874.3569.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.168,482.0365,074.0061.4 %5.08,639.21700.3591.9 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 945,097.13371,021.9460.7 %5.039,314.6111,442.7570.9 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.00.004,502.500.0 %0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.6434,298.0055.6 %5.07,514.152,366.9568.5 %5.0
รวม 11,401,339 5,417,759 0.00 % 272,443 386,104 0.00 %