กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการแพทย์ 0.0080,184.900.0 %0.001,398.030.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี50,354.6625,132.0050.1 %2,175.74227.5589.5 %
โรงพยาบาลราชวิถี0.001,589,258.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลสงฆ์0.00326,412.000.0 %0.001,534.050.0 %
สถาบันพยาธิวิทยา57,970.5643,594.0024.8 %425.98130.5069.4 %
สถาบันประสาทวิทยา314,991.63401,702.00-27.5 %1,977.58514.2574.0 %
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่80,719.8595,700.00-18.6 %3,878.56253.2593.5 %
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี0.001,011,000.000.0 %0.003,177.670.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี163,727.3359,317.5963.8 %2,666.20594.0577.7 %
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี145,055.55130,240.0010.2 %3,508.091,074.9269.4 %
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ336,581.56365,091.00-8.5 %5,415.881,184.1578.1 %
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันโรคผิวหนัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลเลิดสิน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี0.00141,951.000.0 %0.00933.800.0 %
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี128,182.48152,143.00-18.7 %1,513.701,290.8114.7 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่141,299.7378,372.0044.5 %6,610.672,194.3066.8 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.0058,189.000.0 %0.00710.390.0 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี120,436.9528,674.0076.2 %1,385.70514.3062.9 %
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,183.0123,862.4834.1 %2,633.52663.5074.8 %
รวม 1,575,503 1,403,828 0.00 % 32,192 8,642 0.00 %