กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 0.0080,184.900.0 %0.00.001,398.030.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่141,299.7378,372.0044.5 %5.06,610.672,194.3066.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,183.0123,862.4834.1 %5.02,633.52663.5074.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.0058,189.000.0 %0.00.00710.390.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี120,436.9528,674.0076.2 %5.01,385.70514.3062.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา93,523.7847,640.0049.1 %5.02,710.701,078.1560.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี50,354.6625,132.0050.1 %5.02,175.74227.5589.5 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี760,510.561,011,000.00-32.9 %0.05,287.253,177.6739.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่88,937.5395,700.00-7.6 %0.03,907.47253.2593.5 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี145,055.55130,240.0010.2 %5.03,508.091,074.9269.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี128,182.48152,143.00-18.7 %0.01,513.701,290.8114.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี146,863.34313,207.00-113.3 %0.02,265.643,451.95-52.4 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง133,733.94142,402.00-6.5 %0.02,723.62728.7573.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี163,727.3359,317.5963.8 %5.02,666.20594.0577.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี154,872.84141,951.008.3 %4.02,734.54933.8065.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี128,745.33175,202.00-36.1 %0.04,177.45899.0278.5 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี0.001,589,258.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,875.5020,244.0051.7 %5.01,665.96188.5088.7 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลสงฆ์182,551.27326,412.00-78.8 %0.01,725.001,534.0511.1 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี0.0018,917.000.0 %0.00.00361.010.0 %0.0
สถาบันประสาทวิทยา314,991.63512,360.00-62.7 %0.01,977.58514.2574.0 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา57,970.5643,594.0024.8 %5.0425.98130.5069.4 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ336,581.56365,091.00-8.5 %0.05,415.881,184.1578.1 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง105,183.140.000.0 %0.0510.71590.67-15.7 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.00757,482.000.0 %0.00.00732.020.0 %0.0
รวม 1,575,503 1,403,828 0.00 % 32,192 8,642 0.00 %