กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมควบคุมโรค 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,511.7723,544.00-62.2 %3,526.91216.4593.9 %
รวม 14,512 23,544 0.00 % 3,527 216 0.00 %