กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 143,856.5264,662.2055.1 %6,595.962,202.9166.6 %
รวม 143,857 64,662 55.05 % 6,596 2,203 66.60 %