กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต0.0011,313.130.0 %0.00250.550.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %