กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์657,762.001,009,630.00-53.5 %0.08,072.241,301.0783.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย12,834.8213,710.96-6.8 %0.012,629.65267.9097.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,294.3611,313.1351.4 %5.01,021.86250.5575.5 %5.0
รวม 693,891 1,034,654 -49.11 % 21,724 1,820 91.62 %