กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 99,847.4861,918.0038.0 %5.05,689.224,260.2125.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์160,901.8874,828.0053.5 %5.03,825.36364.4090.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์70,046.9843,474.5037.9 %5.01,780.561,031.2242.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์160,368.94101,131.0036.9 %5.06,357.641,019.9884.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์141,742.2053,270.0062.4 %5.02,712.581,631.7239.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์76,933.8642,186.0045.2 %5.03,473.81678.6980.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์152,737.3188,931.0041.8 %5.01,627.01787.9651.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์60,773.6254,924.009.6 %4.52,428.90896.6163.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์212,176.05100,753.0052.5 %5.05,094.95805.3584.2 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์104,326.6052,232.0049.9 %5.01,429.99671.6553.0 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา572,079.50250,705.0056.2 %5.06,251.921,513.5775.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง269,182.66135,507.3149.7 %5.09,061.571,042.3388.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์279,721.25129,428.0053.7 %5.05,957.951,690.4071.6 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์171,903.0969,169.0059.8 %5.01,959.04752.2461.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา344,116.00269,601.0021.7 %5.04,537.761,285.0871.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์120,071.84105,174.0012.4 %5.04,831.22269.1394.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล177,747.8171,025.0060.0 %5.02,519.99468.4381.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23,677.078,056.0066.0 %5.01,987.74135.5393.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,027.410.10100.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,691.6717,514.001.0 %0.52,924.86210.9092.8 %5.0
รวม 3,219,593 1,729,827 46.27 % 75,430 19,627 73.98 %