กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 98,107.9861,918.0036.9 %5.05,689.223,668.0635.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์155,635.9874,828.0051.9 %5.03,825.36364.4090.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์67,536.3443,474.5035.6 %5.01,780.561,031.2242.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์157,494.94101,131.0035.8 %5.06,357.641,019.9884.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์140,744.0253,270.0062.2 %5.02,712.581,631.7239.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์74,084.4642,186.0043.1 %5.03,473.81678.6980.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์151,654.0688,931.0041.4 %5.01,627.01787.9651.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์60,559.6354,924.009.3 %4.52,428.90896.6163.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์207,645.59100,753.0051.5 %5.05,094.95805.3584.2 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์102,509.0752,232.0049.0 %5.01,429.99671.6553.0 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา562,112.94250,705.0055.4 %5.06,251.921,513.5775.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง263,330.84135,507.3148.5 %5.09,061.571,042.3388.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์285,983.69129,428.0054.7 %5.05,957.951,690.4071.6 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์168,908.2769,169.0059.0 %5.01,959.04752.2461.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา338,120.94269,601.0020.3 %5.04,537.761,285.0871.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์117,461.58105,174.0010.5 %5.04,831.22269.1394.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล175,277.2771,025.0059.5 %5.02,519.99468.4381.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22,902.198,056.0064.8 %5.01,987.74135.5393.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,027.410.10100.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,383.4517,514.00-0.8 %0.02,924.86210.9092.8 %5.0
รวม 3,167,453 1,729,827 45.39 % 75,479 18,923 74.93 %