สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 107,398.13119,035.00-10.8 %5,829.92915.0684.3 %
รวม 107,398 119,035 -10.84 % 5,830 915 84.30 %