สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 0.0084,983.000.0 %0.00579.500.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %