สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 221,402.53376,990.00-70.3 %48,381.9921,022.5956.5 %
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)23,774.9527,867.00-17.2 %4,854.95823.2383.0 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)38,251.6231,092.0018.7 %6,468.585,415.3516.3 %
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 113,591.63151,579.00-33.4 %27,890.7114,548.1047.8 %
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,214.5836,000.00-2.2 %9,012.673,909.1056.6 %
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) 24,768.040.000.0 %6,773.160.000.0 %
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,487.5412,113.0016.4 %3,392.641,254.2663.0 %
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ2,918.02989.5566.1 %
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,288,002.800.000.0 %2,522.931,364.9145.9 %
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 648,628.56401,452.0038.1 %1,890.2915,535.79-721.9 %
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ2,949.60432.9285.3 %
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)9,398.420.000.0 %1,104.251,034.156.3 %
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,351.8325,408.00-204.2 %862.251,008.08-16.9 %
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 85,282.49108,000.00-26.6 %11,592.134,865.1358.0 %
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,392.87305.1278.1 %
กองวินัย(วน.) 16,306.839,059.0044.4 %2,184.89206.5890.5 %
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.00100,938.000.0 %0.008,096.030.0 %
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน47,934.9818,760.0060.9 %2,930.221,027.1564.9 %
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า13,026.2015,768.00-21.0 %293.60123.0058.1 %
กองสวัสดิการ สกพ.34,503.8122,069.0036.0 %7,757.843,895.8649.8 %
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,517.72657.0956.7 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี27,835.2418,461.2733.7 %5,869.365,018.2714.5 %
กองอัตรากำลัง สกพ.13,196.370.000.0 %2,774.03201.0492.8 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 87,344.397,347.00-0.0 %19,561.00702.2896.4 %
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.35,293.250.000.0 %4,221.523,520.0916.6 %
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ3,246.153,340.64-2.9 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1115,594.3525,320.0078.1 %48,139.94857.9598.2 %
กองตำรวจสื่อสาร56,431.44374,406.00-563.5 %13,235.151,719.1887.0 %
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,358.6482,000.00-89.1 %8,127.511,275.3784.3 %
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,408.3014,897.0056.7 %1,789.49659.6663.1 %
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง 9,411.270.000.0 %1,065.13229.7478.4 %
กองทะเบียนพล สกพ.28,122.1130,630.00-8.9 %9,217.152,347.8574.5 %
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 13,899.9212,459.0010.4 %3,026.502,902.724.1 %
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,802.53952.5447.2 %
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,584.041,339.9615.4 %
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ3,607.522,813.2622.0 %
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,711.90710.4758.5 %
กองบังคับการปราบปราม25,602.7391,682.00-258.1 %7,762.4215,532.15-100.1 %
กองคดีอาญา9,750.760.000.0 %1,556.73323.1579.2 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม31,908.7229,402.007.9 %3,310.715,874.25-77.4 %
กองกฎหมาย12,776.220.000.0 %2,403.3818,178.00-656.4 %
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,532.7829,623.0025.1 %4,424.40753.5083.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจน้ำ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.กฝ.บช.ตชด.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลดารารัศมี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.0097,992.180.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 333,586.7433,552.410.1 %28,457.145,203.4581.7 %
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,769.6720,403.0026.5 %5,818.425,286.509.1 %
กองบังคับการตำรวจรถไฟ36,433.792,234.6893.9 %9,455.609,660.09-2.2 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค25,252.240.000.0 %6,402.171,868.4570.8 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,611.9528,593.00-45.8 %66,121.651,146.5098.3 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 480,706.8214,167.0082.4 %39,166.70760.5298.1 %
บก.ตชด.ภาค 430,316.0716,797.3644.6 %5,061.064,586.859.4 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 197,351.4979,695.5518.1 %28,458.1813,961.3850.9 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,031.3514,773.0045.3 %6,570.275,264.9719.9 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.0027,252.000.0 %0.002,538.100.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 418,553.475,237.0071.8 %2,631.917,546.30-186.7 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 13,593.090.000.0 %2,901.216,989.47-140.9 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.003,338.210.0 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล0.000.000.0 %0.0010,744.700.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,890.491,396.1626.1 %
บก.ตชด.ภาค 242,503.8825,657.1739.6 %3,822.223,193.9016.4 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,314.0122,810.58-49.0 %23,269.342,610.8188.8 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,284.1410,490.30-98.5 %2,674.19672.3774.9 %
กองบัญชี(กช.สงป.)14,155.259,448.0033.3 %1,720.60757.8756.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,525.7410,494.6853.4 %6,882.001,068.5084.5 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,032.3115,264.00-38.4 %6,410.31949.0785.2 %
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง25,404.7958,503.00-130.3 %60,984.042,053.7396.6 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 50,252.9213,496.0073.1 %19,825.77443.6597.8 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.0017,472.000.0 %0.001,220.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ3,096.863,330.00-7.5 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 359,813.1357,690.003.5 %19,288.4212,961.1932.8 %
รวม 2,342,444 2,391,691 0.00 % 639,263 239,382 0.00 %