สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 217,545.34376,990.00-73.3 %0.048,381.9921,022.5956.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60432.9285.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 114,315.19151,579.00-32.6 %0.029,256.2614,548.1050.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 40,134.80169.9199.6 %5.015,327.607,918.6048.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 55,579.41100,938.00-81.6 %0.06,459.448,096.03-25.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 27,469.1532,290.00-17.6 %0.07,680.494,794.8937.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)37,585.2131,092.0017.3 %5.06,468.585,415.3516.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 149,785.52141,972.005.2 %2.526,208.504,528.8682.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 904,019.6948,819.3094.6 %5.021,221.485,292.1075.1 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,022.749,059.0043.5 %5.02,184.89206.5890.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,951.9428,859.00-37.7 %0.02,785.731,182.6957.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 153,918.4064,024.00-18.7 %0.010,004.7111,024.40-10.2 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,230,720.501,670,980.0048.3 %5.02,522.931,364.9145.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 657,861.69401,452.0039.0 %5.01,890.2915,535.79-721.9 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,392.87305.1278.1 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0955.89765.8719.9 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,685.81920.1280.4 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.141,611.5772.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,206.333,291.0059.9 %5.0862.251,008.08-16.9 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 34,601.0936,000.00-4.0 %0.09,012.673,909.1056.6 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 64,315.14152,226.00-136.7 %0.08,931.292,880.9467.7 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,365.1615,000.0022.5 %5.014,668.262,649.2681.9 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.02989.5566.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,235.1412,113.0014.9 %5.03,392.641,254.2663.0 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,104.251,034.156.3 %3.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)23,847.2027,867.00-16.9 %0.04,397.09823.2381.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 89,789.30108,000.00-20.3 %0.011,592.134,865.1358.0 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,403.38673.7972.0 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,844.0629,623.0023.7 %5.04,424.40753.5083.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,065.13229.7478.4 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73323.1579.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 19,725.4012,459.0036.8 %5.03,026.502,902.724.1 %2.0
กองตำรวจสื่อสาร55,448.31123,457.70-122.7 %0.013,235.152,722.6079.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร42,603.2782,000.00-92.5 %0.08,127.511,275.3784.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.36,455.7130,630.0016.0 %5.022,096.932,347.8589.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,918.8328,308.80-23.5 %0.04,139.58895.9578.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 297,921.2721,000.0078.6 %5.041,251.223,574.4791.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,448.524,669.6069.8 %5.01,572.57676.1857.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 417,752.4310,464.0041.1 %5.01,321.42961.0227.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 512,903.697,912.6538.7 %5.01,675.721,867.67-11.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,792.4010,173.4835.6 %5.06,115.441,499.1675.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร87,632.91156,000.00-78.0 %0.038,331.5668,642.15-79.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว20,786.6923,000.00-10.6 %0.05,746.7817,508.55-204.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,285.8820,403.0025.2 %5.05,818.425,286.509.1 %4.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,747.5118,501.00-4.2 %0.02,231.234,971.01-122.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 320,070.9113,815.0031.2 %5.02,627.936,087.55-131.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 418,230.235,237.0071.3 %5.02,631.917,546.30-186.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,330.00-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,989.47-140.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 620,147.3327,252.00-35.3 %0.03,476.882,538.1027.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 717,432.0522,533.00-29.3 %0.04,497.345,448.90-21.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 816,653.7611,224.0032.6 %5.02,706.11118.6995.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 980,045.7654,278.0032.2 %5.02,971.693,338.21-12.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ109,758.0095,179.6513.3 %5.048,095.87182,054.95-278.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)124,383.9024,138.7180.6 %5.010,596.755,052.6752.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ91,689.202,234.6897.6 %5.010,411.109,660.097.2 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 195,655.4779,695.5516.7 %5.028,458.1813,961.3850.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,560.4214,773.0044.4 %5.06,570.275,264.9719.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 358,771.0957,690.001.8 %0.519,288.4212,961.1932.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,890.491,396.1626.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม26,843.058,000.0070.2 %5.07,762.4215,532.15-100.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค76,205.9332,176.2357.8 %5.06,777.131,868.4572.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม31,352.8229,402.006.2 %3.03,310.715,874.25-77.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี27,350.3018,374.3532.8 %5.015,433.025,018.2767.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,256.6226,469.0032.6 %5.021,414.102,011.8790.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 65,411.3732,860.8349.8 %5.012,679.417,085.7344.1 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,502.3915,665.4238.6 %5.05,128.501,644.1767.9 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,808.8514,897.0055.9 %5.01,789.49659.6663.1 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.33,341.1484,685.10-154.0 %0.02,519.0725,857.10-926.5 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,744.70-17.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.31,830.0344,411.00-39.5 %0.09,155.296,144.4832.9 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,908.659,448.0032.1 %5.01,720.60757.8756.0 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,802.53952.5447.2 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,584.041,339.9615.4 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,607.522,813.2622.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง24,962.2058,503.00-134.4 %0.060,984.042,053.7396.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,517.72657.0956.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,246.153,340.64-2.9 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90710.4758.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.523,520.0916.6 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.23,289.3822,069.005.2 %2.56,646.073,895.8641.4 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03201.0492.8 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.30,592.1122,000.0028.1 %5.03,307.411,320.2060.1 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,841.076,321.9074.6 %5.06,213.507,624.59-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 159,506.7880,592.16-35.4 %0.02,367.165,854.20-147.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 241,112.8425,657.1737.6 %5.03,822.223,193.9016.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 332,856.6033,552.41-2.1 %0.089,575.875,203.4594.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 430,101.0616,797.3644.2 %5.05,061.064,586.859.4 %4.5
บก.ปส.1 บช.ปส.55,109.5725,823.0053.1 %5.06,322.8916,833.63-166.2 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.32,957.8713,534.0058.9 %5.06,240.812,907.5753.4 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,370.6716,805.9063.0 %5.010,532.0810,622.99-0.9 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี37,757.2425,316.4232.9 %5.03,745.23612.6783.6 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า12,799.2615,768.00-23.2 %0.0293.60123.0058.1 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,188.8273,640.00-92.8 %0.03,326.16894.0973.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1113,580.5125,320.0077.7 %5.048,139.94857.9598.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,401.8228,593.00-47.4 %0.066,121.651,146.5098.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,261.0222,810.58-49.5 %0.023,269.342,610.8188.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 326,291.4817,472.0033.5 %5.010,827.481,220.0088.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 478,065.5014,167.0081.9 %5.039,166.70760.5298.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,111.6710,494.6852.5 %5.06,882.001,068.5084.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 49,545.1313,496.0072.8 %5.019,825.77443.6597.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,359.3610,490.30-95.7 %0.02,674.19672.3774.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 867,724.937,347.0089.2 %5.045,568.15702.2898.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,954.0715,264.00-39.3 %0.06,410.31949.0785.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน48,617.3318,760.0061.4 %5.02,930.221,027.1564.9 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,000.03732.0090.9 %5.0764.71288.5262.3 %5.0
รวม 8,348,104 5,337,090 36.07 % 1,165,885 681,448 41.55 %