สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 221,402.53376,990.00-70.3 %0.048,381.9921,022.5956.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60432.9285.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 113,591.63151,579.00-33.4 %0.027,890.7114,548.1047.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.00100,938.000.0 %0.00.008,096.030.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)38,251.6231,092.0018.7 %5.06,468.585,415.3516.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 152,790.70119,072.0122.1 %5.026,099.252,630.5489.9 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.0048,819.300.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองวินัย(วน.) 16,306.839,059.0044.4 %5.02,184.89206.5890.5 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,288,002.801,670,980.0049.2 %5.02,522.931,364.9145.9 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 648,628.56401,452.0038.1 %5.01,890.2915,535.79-721.9 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,392.87305.1278.1 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,913.221,611.5772.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,351.833,291.0060.6 %5.0862.251,008.08-16.9 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,214.5836,000.00-2.2 %0.09,012.673,909.1056.6 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,708.5115,000.0023.9 %5.014,668.262,649.2681.9 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.02989.5566.1 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,487.5412,113.0016.4 %5.03,392.641,254.2663.0 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,104.251,034.156.3 %3.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)19,440.3027,867.00-43.3 %0.04,397.09823.2381.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 85,282.49108,000.00-26.6 %0.011,592.134,865.1358.0 %5.0
กองกฎหมาย12,776.220.000.0 %0.02,403.3818,178.00-656.4 %0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,532.7829,623.0025.1 %5.04,424.40753.5083.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง 9,411.270.000.0 %0.01,065.13229.7478.4 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73323.1579.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,075.1412,459.0037.9 %5.03,026.502,902.724.1 %2.0
กองตำรวจสื่อสาร56,431.44123,457.70-118.8 %0.013,235.152,722.6079.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,358.6482,000.00-89.1 %0.08,127.511,275.3784.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.28,122.1130,630.00-8.9 %0.09,217.152,347.8574.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.00.00895.950.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.0021,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.0010,464.000.0 %0.00.00998.360.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,769.6720,403.0026.5 %5.05,818.425,286.509.1 %4.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,062.1918,501.00-2.4 %0.02,231.234,971.01-122.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 418,553.475,237.0071.8 %5.02,631.917,546.30-186.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,330.00-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,989.47-140.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.0027,252.000.0 %0.00.002,538.100.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.0011,224.000.0 %0.00.00118.690.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.0054,278.000.0 %0.00.003,338.210.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ111,704.0795,179.6514.8 %5.048,095.87182,054.95-278.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.0024,138.710.0 %0.00.005,052.670.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ36,433.792,234.6893.9 %5.09,455.609,660.09-2.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 197,351.4979,695.5518.1 %5.028,458.1813,961.3850.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,031.3514,773.0045.3 %5.06,570.275,264.9719.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 359,813.1357,690.003.5 %1.519,288.4212,961.1932.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,890.491,396.1626.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม27,318.9991,682.00-235.6 %0.07,762.4215,532.15-100.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค25,252.240.000.0 %0.06,402.171,868.4570.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม31,908.7229,402.007.9 %3.53,310.715,874.25-77.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี27,835.2418,461.2733.7 %5.05,869.365,018.2714.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 66,571.1514,880.0077.6 %5.012,679.417,085.7344.1 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,408.3014,897.0056.7 %5.01,789.49659.6663.1 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.0084,685.100.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,744.70-17.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)14,155.259,448.0033.3 %5.01,720.60757.8756.0 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,802.53952.5447.2 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,584.041,339.9615.4 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,607.522,813.2622.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง25,404.7958,503.00-130.3 %0.060,984.042,053.7396.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,517.72657.0956.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,246.153,340.64-2.9 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90710.4758.5 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.523,520.0916.6 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.23,702.3122,069.006.9 %3.06,646.073,895.8641.4 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03201.0492.8 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,134.5322,000.0029.3 %5.03,307.411,320.2060.1 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 242,503.8825,657.1739.6 %5.03,822.223,193.9016.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 333,586.7433,552.410.1 %0.589,575.875,203.4594.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 430,316.0716,797.3644.6 %5.05,061.064,586.859.4 %4.5
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า13,026.2015,768.00-21.0 %0.0293.60123.0058.1 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1115,594.3525,320.0078.1 %5.048,139.94857.9598.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,611.9528,593.00-45.8 %0.066,121.651,146.5098.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,314.0122,810.58-49.0 %0.023,269.342,610.8188.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.0017,472.000.0 %0.00.001,220.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 480,706.8214,167.0082.4 %5.039,166.70760.5298.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,525.7410,494.6853.4 %5.06,882.001,068.5084.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 50,252.9213,496.0073.1 %5.019,825.77443.6597.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,284.1410,490.30-98.5 %0.02,674.19672.3774.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 866,241.917,347.0088.9 %5.045,568.15702.2898.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,032.3115,264.00-38.4 %0.06,410.31949.0785.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน47,934.9818,760.0060.9 %5.02,930.221,027.1564.9 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 2,342,444 2,391,691 0.00 % 639,263 239,382 0.00 %