สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 86,358.6929,877.0065.4 %5,157.69528.0889.8 %
รวม 86,359 29,877 65.40 % 5,158 528 89.76 %