สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ0.0086,190.860.0 %0.001,298.940.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %