สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ228,787.84613,713.00-168.2 %0.08,987.862,150.0076.1 %5.0
รวม 228,788 613,713 -168.25 % 8,988 2,150 76.08 %