กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว115,914.6560,308.0048.0 %5.05,723.621,007.2182.4 %5.0
รวม 115,915 60,308 47.97 % 5,724 1,007 82.40 %