กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว69,799.4853,165.0023.8 %5.05,345.29995.9181.4 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี29,439.6610,122.9065.6 %5.02,274.99919.0059.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,688.965,954.50-4.7 %0.02,851.00651.8677.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน28,310.6710,016.9064.6 %5.02,480.55463.2681.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี14,443.7913,955.003.4 %1.5909.92601.0133.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,911.218,244.66-39.5 %0.02,462.23819.5366.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,322.989,336.00-27.5 %0.02,526.62640.6574.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง31,812.8213,767.9656.7 %5.02,913.301,350.8653.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,101.967,984.571.4 %0.52,413.90862.2564.3 %5.0
รวม 227,484 132,547 41.73 % 24,118 7,304 69.71 %