กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว68,583.4753,165.0022.5 %5.05,345.29995.9181.4 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี29,337.7910,122.9065.5 %5.02,274.99919.0059.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,603.095,954.50-6.3 %0.02,851.00651.8677.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน27,790.2510,016.9064.0 %5.02,480.55463.2681.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี14,192.1513,955.001.7 %0.5909.92601.0133.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,784.998,244.66-42.5 %0.02,462.23819.5366.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,271.049,336.00-28.4 %0.02,526.62640.6574.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง31,228.0213,767.9655.9 %5.02,913.301,350.8653.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,836.817,984.57-1.9 %0.02,413.90862.2564.3 %5.0
รวม 197,628 132,547 32.93 % 24,178 7,304 69.79 %