กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพัฒนาที่ดิน198,480.88146,652.0026.1 %9,835.1817,294.63-75.8 %
รวม 198,481 146,652 26.11 % 9,835 17,295 -75.84 %