กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร123,314.0459,000.0052.2 %5.05,060.763,066.8839.4 %5.0
รวม 123,314 59,000 52.15 % 5,061 3,067 39.40 %