สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี616,016.56348,991.0043.3 %5.06,861.721,656.7575.9 %5.0
รวม 616,017 348,991 43.35 % 6,862 1,657 75.86 %