สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี635,676.69348,991.0045.1 %5.06,861.721,656.7575.9 %5.0
รวม 635,677 348,991 45.10 % 6,862 1,657 75.86 %