กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทรัพยากรน้ำ 137,397.750.000.0 %6,295.800.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %