กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี0.005,551.870.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี0.000.000.0 %0.001,398.400.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,887.765,774.661.9 %1,975.81113.4894.3 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 5,888 5,775 0.00 % 1,976 113 0.00 %