กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 143,656.81110,065.0023.4 %5.07,512.071,277.2583.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,236.555,551.8711.0 %5.02,469.90761.4269.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,638.985,774.66-2.4 %0.01,975.81707.7564.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,952.125,244.4711.9 %5.02,434.461,518.1037.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,392.634,492.0016.7 %5.01,933.7042.7597.8 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,469.826,033.086.8 %3.02,682.48628.9076.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,419.973,709.5031.6 %5.02,093.42567.0472.9 %5.0
รวม 178,767 140,871 21.20 % 21,102 5,503 73.92 %