สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ137,448.1979,000.0042.5 %5.07,290.08817.5088.8 %5.0
รวม 137,448 79,000 42.52 % 7,290 818 88.79 %