กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 168,154.27149,294.5511.2 %5.06,642.861,675.3974.8 %5.0
รวม 168,154 149,295 11.22 % 6,643 1,675 74.78 %