กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %