กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง422,334.03325,209.0023.0 %5.011,042.089,630.8112.8 %5.0
รวม 422,334 325,209 23.00 % 11,042 9,631 12.78 %