กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง435,812.78325,209.0025.4 %5.011,042.089,630.8112.8 %5.0
รวม 435,813 325,209 25.38 % 11,042 9,631 12.78 %