กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ188,694.13345,464.00-83.1 %0.06,699.142,053.0169.4 %5.0
รวม 188,694 345,464 -83.08 % 6,699 2,053 69.35 %