สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี130,860.6397,916.0025.2 %5,986.26840.6186.0 %
รวม 130,861 97,916 25.18 % 5,986 841 85.96 %