สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา92,729.030.000.0 %5,229.600.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %