สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน260,102.20359,466.38-38.2 %0.08,822.141,307.5085.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20.0012,959.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 260,102 359,466 0.00 % 8,822 1,308 0.00 %