สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน252,057.80359,466.38-42.6 %0.08,822.141,307.5085.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร11,880.1816,341.00-37.5 %0.0996.16334.9266.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19,895.2031,631.01-219.7 %0.066.96663.77-891.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 217,607.0712,959.0026.4 %5.0863.99507.2141.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์114,562.3819,906.0082.6 %5.0345.66329.234.8 %2.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ18,825.2113,539.0028.1 %5.0337.77458.08-35.6 %0.0
รวม 424,828 453,842 -6.83 % 11,433 3,601 68.51 %