สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา188,254.91161,215.0014.4 %5.03,280.162,995.788.7 %4.0
รวม 188,255 161,215 14.36 % 3,280 2,996 8.67 %