กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กองทัพบก0.001,035,008.000.0 %0.000.000.0 %
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.0026,230.000.0 %0.00826.500.0 %
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.0061,537.000.0 %0.000.000.0 %
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)180,949.75111,436.0038.4 %6,202.003,796.9038.8 %
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00222,668.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)91,355.6311,041.0087.9 %5,204.590.000.0 %
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการทหารช่าง(กช.)723,859.56301,274.7558.4 %23,605.02268,595.09-1,037.9 %
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,732,966.30287,103.0083.4 %9,706.9910,589.85-9.1 %
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,178,507.500.000.0 %28,979.760.000.0 %
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)543,648.31300,438.8144.7 %12,105.600.000.0 %
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)0.000.000.0 %0.00557.150.0 %
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.000.000.0 %0.006,543.500.0 %
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)0.00729,152.630.0 %0.0021,005.700.0 %
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39856,708.75560,289.3834.6 %16,950.124,525.2073.3 %
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.000.000.0 %0.004,542.650.0 %
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.0037,460.000.0 %0.003,154.000.0 %
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)0.00345,802.000.0 %0.004,546.700.0 %
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)536,353.50587,257.63-9.5 %22,514.420.000.0 %
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.69411,123.5349.9 %16,351.540.000.0 %
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)118,401.480.000.0 %6,242.640.000.0 %
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บชร.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.150.000.000.0 %0.000.000.0 %
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)0.002,830,889.000.0 %0.0011,614.050.0 %
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)224,835.02232,114.00-3.2 %6,185.432,881.5053.4 %
รร.ขส.ขส.ทบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กสษ.1 กส.ทบ.0.0032,616.370.0 %0.001,157.000.0 %
กสษ.2 กส.ทบ.89,074.6027,128.5069.5 %7,704.833,085.6560.0 %
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.0.004,670.810.0 %0.00648.000.0 %
กสษ.3 กส.ทบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.48,406.060.000.0 %1,180.401,432.50-21.4 %
พัน.สต.กส.ทบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พัน.สท.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศสท.กส.ทบ.160,854.5558,094.0063.9 %8,579.672,160.3574.8 %
รร.กส.กส.ทบ.0.000.000.0 %0.001,227.900.0 %
บชร.30.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.350.000.000.0 %0.008,428.700.0 %
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )448,873.69163,931.9163.5 %9,732.680.000.0 %
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รพ.รร.จปร.134,477.3166,875.0050.3 %594.26292.0050.9 %
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)0.000.000.0 %0.003,516.600.0 %
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,717,100.60858,925.9450.0 %61,458.5018,339.1570.2 %
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.0015,315.750.0 %
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 910,567.560.000.0 %37,764.5411,802.6068.7 %
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.6438,904.2049.6 %7,514.151,479.6580.3 %
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)180,769.7060,928.2066.3 %7,937.693,993.8049.7 %
บชร.20.00176,733.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.220.00343,673.410.0 %0.0010,665.000.0 %
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)577,215.69122,857.0078.7 %12,529.036,320.0049.6 %
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)0.00114,340.990.0 %0.000.000.0 %
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)142,139.310.000.0 %8,407.973,061.7063.6 %
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)344,501.0090,243.3473.8 %7,742.103,638.2553.0 %
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)243,333.9872,473.9070.2 %5,525.304,611.3516.5 %
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)0.0026,282.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.0089,105.000.0 %0.000.000.0 %
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)346,971.8897,576.0071.9 %7,358.375,985.5018.7 %
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)0.0084,737.990.0 %0.000.000.0 %
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)118,502.3443,999.0962.9 %2,364.001,104.7553.3 %
กลุ่ม รพ.ทภ.20.000.000.0 %0.006,303.600.0 %
มณฑลทหารบกที่ 310.00399,635.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.320.000.000.0 %0.000.000.0 %
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.310560,134.940.000.0 %11,745.789,075.1522.7 %
มณฑลทหารบกที่ 360.00555,790.500.0 %0.000.000.0 %
มทบ.340.000.000.0 %0.000.000.0 %
มทบ.370.000.000.0 %0.000.000.0 %
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช0.00210,884.300.0 %0.000.000.0 %
รร.พธ.พธ.ทบ.54,040.2142,050.0022.2 %2,911.992,700.007.3 %
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 10,204,311 4,546,065 0.00 % 253,968 369,471 0.00 %