กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก0.001,035,008.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)723,859.56301,274.7558.4 %5.023,605.02268,595.09-1,037.9 %0.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)137,578.44122,711.0010.8 %5.05,586.04557.1590.0 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)0.0061,537.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)0.0026,230.000.0 %0.00.001,033.500.0 %0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)118,401.4877,762.0034.3 %5.06,242.64306.0095.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)543,648.31300,438.8144.7 %5.012,105.600.000.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,732,966.30287,103.0083.4 %5.09,706.9910,589.85-9.1 %0.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)381,079.13345,802.009.3 %4.514,914.524,546.7069.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)0.0081,791.000.0 %0.00.006,543.500.0 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,178,507.500.000.0 %0.028,979.7630,211.38-4.2 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)180,949.75111,436.0038.4 %5.06,202.003,796.9038.8 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)0.00729,152.630.0 %0.00.0021,005.700.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)0.000.000.0 %0.00.004,542.650.0 %0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39856,708.75560,289.3834.6 %5.016,950.124,525.2073.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)536,353.50587,257.63-9.5 %0.022,514.4226,704.85-18.6 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)820,684.69411,123.5349.9 %5.016,351.548,764.4546.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)91,355.6311,041.0087.9 %5.05,204.590.000.0 %0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)0.0037,460.000.0 %0.00.003,154.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)0.00222,668.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.20.000.000.0 %0.00.006,303.600.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช0.00210,884.300.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กสษ.1 กส.ทบ.100,751.1232,616.3767.6 %5.02,450.101,157.0052.8 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.89,074.6027,128.5069.5 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.34,979.4626,424.0024.5 %5.01,272.350.000.0 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,717,100.60858,925.9450.0 %5.061,458.5018,339.1570.2 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ค่ายสุรสิงหนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.20.00176,733.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บชร.30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)69,393.6726,282.0062.1 %5.01,595.591,305.0018.2 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.48,406.0611,493.0876.3 %5.01,180.401,432.50-21.4 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.11,107.774,670.8158.0 %5.0164.60648.00-293.7 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
พัน.สต.กส.ทบ.114,594.4851,745.0054.8 %5.02,795.811,114.0060.2 %5.0
พัน.สท.40,297.0124,487.3039.2 %5.06,145.630.000.0 %0.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)0.0084,737.990.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 310.00399,635.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 360.00555,790.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )448,873.69163,931.9163.5 %5.09,732.680.000.0 %0.0
มทบ.11 และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.150.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)0.0063,603.810.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.220.00343,673.410.0 %0.00.0010,665.000.0 %0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)577,215.69122,857.0078.7 %5.012,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)344,501.0090,243.3473.8 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)0.0095,413.410.0 %0.00.009,254.900.0 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)0.0089,105.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)341,572.84150,530.3155.9 %5.07,628.872,557.5566.5 %5.0
มทบ.310560,134.940.000.0 %0.011,745.789,075.1522.7 %5.0
มทบ.320.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
มทบ.340.00139,859.980.0 %0.00.0048,867.800.0 %0.0
มทบ.350.000.000.0 %0.00.008,428.700.0 %0.0
มทบ.37283,249.9490,955.4367.9 %5.06,290.340.000.0 %0.0
ร.12 รอ. และ นขต.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)118,502.3443,999.0962.9 %5.02,364.001,100.0053.5 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)243,333.9872,473.9070.2 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)346,971.8897,576.0071.9 %5.07,358.375,985.5018.7 %5.0
ร.31 รอ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)142,139.3122,601.0084.1 %5.08,407.973,061.7063.6 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)0.00114,340.990.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.ของ ทภ.10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รพ.รร.จปร.134,477.3166,875.0050.3 %5.0594.26292.0050.9 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.0.0033,585.450.0 %0.00.001,227.900.0 %0.0
รร.ขส.ขส.ทบ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.54,040.2142,050.0022.2 %5.02,911.992,700.007.3 %3.5
รร.ส.สส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,423,997.502,830,889.00-98.8 %0.07,960.0811,614.05-45.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)441,036.03287,291.1934.9 %5.03,509.153,516.60-0.2 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)180,769.7060,928.2066.3 %5.07,937.693,993.8049.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก0.00107,000.000.0 %0.00.00558.550.0 %0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)224,835.02232,114.00-3.2 %0.06,185.432,881.5053.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.160,854.5558,094.0063.9 %5.08,579.672,160.3574.8 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 910,567.56371,688.9759.2 %5.037,764.5411,802.6068.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)0.000.000.0 %0.00.0015,315.750.0 %0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)77,233.6438,904.2049.6 %5.07,514.151,479.6580.3 %5.0
รวม 10,204,311 4,546,065 0.00 % 253,968 369,471 0.00 %