กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์679,246.06956,570.00-40.8 %0.08,042.302,420.5869.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย12,214.8713,108.52-7.3 %0.012,629.65262.6597.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,621.5510,598.0757.0 %5.01,021.86337.3467.0 %5.0
รวม 716,083 980,277 -36.89 % 21,694 3,021 86.08 %