กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 101,247.4363,922.0036.9 %5.05,686.101,997.3864.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์152,903.5662,503.7959.1 %5.03,721.36396.8589.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์63,760.9132,761.0048.6 %5.01,754.571,093.5137.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์157,632.5586,832.0044.9 %5.06,426.801,664.4674.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์140,357.3346,104.0067.2 %5.02,794.192,515.4410.0 %4.5
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์71,507.8935,274.0050.7 %5.03,532.421,072.9269.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์153,344.9277,187.0049.7 %5.01,631.14708.3056.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์60,905.3351,348.0015.7 %5.02,505.811,063.3557.6 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์209,272.4588,267.0057.8 %5.05,194.11984.2081.1 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์107,315.9551,244.0052.2 %5.01,414.20968.1231.5 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา598,215.31365,660.0038.9 %5.06,200.151,696.4572.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง250,237.05105,320.6457.9 %5.07,229.32819.8088.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์283,500.81114,261.0059.7 %5.05,553.991,495.6673.1 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์179,653.9464,852.0163.9 %5.01,983.881,019.8148.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา357,266.84264,628.0025.9 %5.04,696.501,631.3965.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์122,837.7799,485.0019.0 %5.04,811.14461.3090.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล181,134.3669,526.0061.6 %5.02,526.61690.6372.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22,264.297,805.0064.9 %5.01,991.91172.4891.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,027.41169.6583.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,555.8013,398.0023.7 %5.03,034.38369.6087.8 %5.0
รวม 3,230,845 1,700,379 47.37 % 73,704 20,991 71.52 %