กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 98,116.0763,922.0034.9 %5.05,686.101,997.3864.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์151,159.4262,503.7958.7 %5.03,721.36396.8589.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์62,050.8532,761.0047.2 %5.01,754.571,093.5137.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์153,560.8886,832.0043.5 %5.06,426.801,664.4674.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์139,850.6346,104.0067.0 %5.02,794.192,515.4410.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์72,079.9535,274.0051.1 %5.03,532.421,072.9269.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์148,883.9877,187.0048.2 %5.01,631.14708.3056.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์58,322.7751,348.0012.0 %5.02,505.811,063.3557.6 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์203,906.5088,267.0056.7 %5.05,194.11984.2081.1 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์103,996.9051,244.0050.7 %5.01,414.20968.1231.5 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา579,713.81365,660.0036.9 %5.06,200.151,696.4572.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง249,285.58105,320.6457.8 %5.07,229.32819.8088.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์277,200.78114,261.0058.8 %5.05,553.991,495.6673.1 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์174,097.6464,852.0162.7 %5.01,983.881,019.8148.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา346,217.34264,628.0023.6 %5.04,696.501,631.3965.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์122,370.7199,485.0018.7 %5.04,811.14461.3090.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล175,532.2769,526.0060.4 %5.02,526.61690.6372.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22,010.337,805.0064.5 %5.01,991.91172.4891.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,027.41169.7583.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,012.8413,398.0021.2 %5.03,034.38369.6087.8 %5.0
รวม 3,155,369 1,700,379 46.11 % 73,716 20,991 71.52 %