สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 98,852.9633,000.0066.6 %5,060.76395.0592.2 %
รวม 98,853 33,000 66.62 % 5,061 395 92.19 %