สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 223,510.090.000.0 %48,381.9922,598.7353.3 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.000.000.0 %0.0014,177.350.0 %
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,681.6312,060.0023.1 %3,392.640.000.0 %
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ2,590.291,368.4147.2 %
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 658,392.380.000.0 %1,890.290.000.0 %
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00361.920.0 %
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)0.003,470.000.0 %0.001,365.250.0 %
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)0.0028,489.000.0 %0.000.000.0 %
กองวินัย(วน.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองสวัสดิการ สกพ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00680.050.0 %
โรงพยาบาลดารารัศมี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.002,574.100.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ3,096.863,330.00-7.5 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทะเบียนพล สกพ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,338.1213,338.0037.5 %3,026.503,074.79-1.6 %
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.002,891.580.0 %
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,711.900.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 80.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1132,246.4125,536.0080.7 %54,391.14877.1998.4 %
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า0.000.000.0 %0.0088.800.0 %
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,314.4118,682.00-2.0 %2,231.230.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.00117.130.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองกฎหมาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองคดีอาญา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 198,378.7769,643.9029.2 %28,458.1814,969.0747.4 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.000.000.0 %0.006,584.360.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 521,376.6510,494.6850.9 %7,047.151,096.5084.4 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองตำรวจสื่อสาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองทะเบียนประวัติอาชญากร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.009,760.000.0 %0.002,545.440.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจทางหลวง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจน้ำ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจรถไฟ0.003,130.150.0 %0.009,854.330.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.กฝ.บช.ตชด.33,020.610.000.0 %3,284.291,181.9564.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 483,983.6113,140.0084.4 %41,885.31744.9098.2 %
กองการเงิน (กง.สงป.) 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.0013,083.200.0 %
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล0.000.000.0 %0.0010,385.650.0 %
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
บก.ตชด.ภาค 243,277.1820,812.6451.9 %3,822.223,028.3520.8 %
บก.ตชด.ภาค 30.0027,959.800.0 %0.005,673.200.0 %
บก.ตชด.ภาค 432,286.1619,870.4238.5 %5,061.063,453.9531.8 %
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.0075,621.030.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 100.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบัญชี(กช.สงป.)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองอัตรากำลัง สกพ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.0.000.000.0 %0.000.000.0 %
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.004,099.700.0 %
รวม 466,883 203,578 0.00 % 201,045 55,724 0.00 %