สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 235,812.94380,746.00-61.5 %0.054,390.4322,598.7358.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60838.3071.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.00146,541.000.0 %0.00.0014,177.350.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)35,120.6629,163.0017.0 %5.06,702.025,946.4911.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 157,092.38143,702.008.5 %4.026,754.724,809.5682.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.0076,324.400.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองวินัย(วน.) 16,864.299,107.0046.0 %5.02,184.89219.1390.0 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.001,943,609.000.0 %0.00.001,307.190.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 658,392.380.000.0 %0.01,890.290.000.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,392.87361.9274.0 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,913.221,638.5672.3 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,086.613,470.0061.8 %5.0862.251,365.25-58.3 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 37,353.0839,000.00-4.4 %0.09,012.673,296.4863.4 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,312.7415,000.0026.2 %5.014,668.262,233.6184.8 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,590.291,368.4147.2 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,681.6312,060.0023.1 %5.03,392.641,721.4849.3 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,779.38979.6644.9 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)17,835.4528,489.00-59.7 %0.04,397.09872.2080.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 93,522.48102,000.00-9.1 %0.014,487.104,951.1265.8 %5.0
กองกฎหมาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73634.8659.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,338.1213,338.0037.5 %5.03,026.503,074.79-1.6 %0.0
กองตำรวจสื่อสาร57,489.0289,849.00-56.3 %0.018,930.322,961.1384.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,623.3576,571.00-75.5 %0.08,127.51906.3088.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.38,752.4732,484.0016.2 %5.09,659.290.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.00.002,065.040.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.009,760.000.0 %0.00.002,545.440.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,980.6221,007.0024.9 %5.05,818.425,507.255.3 %2.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,314.4118,682.00-2.0 %0.02,231.230.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,330.00-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,957.74-139.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.00.002,574.100.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.00.00117.130.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.0056,803.000.0 %0.00.0013,083.200.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ113,261.5395,062.1216.1 %5.048,095.87181,564.27-277.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.0022,956.370.0 %0.00.005,057.940.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ37,600.983,130.1591.7 %5.09,455.609,854.33-4.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 198,378.7769,643.9029.2 %5.028,458.1814,969.0747.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.000.000.0 %0.00.006,584.360.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปราม28,750.0686,492.00-200.8 %0.07,953.6015,376.05-93.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม33,999.5323,500.0030.9 %5.03,310.715,725.75-72.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 53,658.4315,840.0070.5 %5.012,679.417,625.9239.9 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,899.5614,761.0056.5 %5.01,789.49759.7057.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.0075,621.030.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,385.65-13.1 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,445.729,525.0029.2 %5.01,764.43668.3362.1 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,775.221,026.5142.2 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,584.041,194.5824.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,685.372,891.5821.5 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง24,989.6658,615.00-134.6 %0.050,070.592,347.3595.3 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,517.72680.0555.2 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,237.584,099.70-26.6 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90803.7453.1 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,222.003,483.0117.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.24,691.7420,391.0017.4 %5.06,646.073,677.6044.7 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03268.0590.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.33,020.6120,000.0039.4 %5.03,284.291,181.9564.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 243,277.1820,812.6451.9 %5.03,822.223,028.3520.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 333,343.4927,959.8016.1 %5.090,499.835,673.2093.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,286.1619,870.4238.5 %5.05,061.063,453.9531.8 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า13,245.380.000.0 %0.0293.6088.8069.8 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1132,246.4125,536.0080.7 %5.054,391.14877.1998.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,661.1226,609.00-28.8 %0.092,875.411,281.2098.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,541.8122,304.59-43.5 %0.030,091.652,724.7090.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.0017,280.000.0 %0.00.001,220.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 483,983.6113,140.0084.4 %5.041,885.31744.9098.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 521,376.6510,494.6850.9 %5.07,047.151,096.5084.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 56,400.7013,544.0076.0 %5.022,888.44443.6598.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 70.009,607.300.0 %0.00.00649.490.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 863,804.507,346.0088.5 %5.044,940.86608.9498.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน0.0029,960.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 1,553,651 1,346,384 0.00 % 669,642 166,547 0.00 %