สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 228,519.75380,746.00-66.6 %0.054,390.4322,598.7358.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60838.3071.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 578,269.88146,541.0074.7 %5.029,256.2614,177.3551.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 40,502.63143.1599.6 %5.015,293.228,741.0242.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 55,379.8296,670.00-74.6 %0.06,459.448,999.90-39.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 28,107.8532,025.00-13.9 %0.07,680.495,278.9631.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)34,034.4529,163.0014.3 %5.06,702.025,946.4911.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 158,579.88140,787.0011.2 %5.030,469.035,565.5581.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 904,176.8876,324.4091.6 %5.021,139.5510,658.9549.6 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,342.719,107.0044.3 %5.02,233.39219.1390.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,951.9431,015.00-48.0 %0.02,785.73578.4079.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 153,918.4061,506.00-14.1 %0.010,004.719,927.040.8 %0.5
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,279,121.801,943,609.0040.7 %5.02,566.681,307.1949.1 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 630,573.00475,944.0024.5 %5.01,890.2911,664.85-517.1 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,392.87361.9274.0 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0955.89692.3827.6 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,767.74862.7281.9 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.141,638.5672.3 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,805.583,470.0060.6 %5.0862.251,365.25-58.3 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,197.8339,000.00-7.7 %0.09,012.673,296.4863.4 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 62,538.98155,271.00-148.3 %0.08,111.963,867.6452.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,684.5115,000.0023.8 %5.014,668.262,233.6184.8 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,590.291,368.4147.2 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,196.6412,060.0020.6 %5.03,392.641,721.4849.3 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,104.25979.6611.3 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)22,029.4328,489.00-29.3 %0.04,397.09872.2080.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 97,640.68102,000.00-4.5 %0.014,487.104,951.1265.8 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00619.8774.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,167.5429,201.0025.4 %5.04,424.40809.5081.7 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,092.44257.4476.4 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73634.8659.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,678.1813,338.0035.5 %5.03,026.503,074.79-1.6 %0.0
กองตำรวจสื่อสาร55,711.0189,849.00-61.3 %0.018,930.322,961.1384.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร42,274.1776,571.00-81.1 %0.08,127.51906.3088.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.36,455.7132,484.0010.9 %5.022,096.931,506.8693.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,599.4828,853.20-27.7 %0.04,139.582,065.0450.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 298,879.3221,000.0078.8 %5.041,251.223,937.2790.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 315,129.054,759.4068.5 %5.01,572.571,317.4916.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 417,057.569,760.0042.8 %5.01,321.422,522.51-90.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 513,117.676,941.1047.1 %5.01,675.721,694.80-1.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,664.0610,989.4829.8 %5.06,115.441,543.9674.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร87,930.01152,000.00-72.9 %0.038,331.5668,642.15-79.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว20,785.5023,000.00-10.7 %0.05,746.7813,921.75-142.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,115.2421,007.0022.5 %5.05,818.425,507.255.3 %2.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,747.9818,682.00-5.3 %0.02,231.235,199.65-133.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 320,547.7414,809.0027.9 %5.02,627.935,904.42-124.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 416,151.865,237.0067.6 %5.02,631.917,546.30-186.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,330.00-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,957.74-139.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 620,786.0324,989.00-20.2 %0.03,476.882,574.1026.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 717,752.9719,773.00-11.4 %0.04,497.344,666.19-3.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 817,294.0315,462.0010.6 %5.02,706.11117.1395.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 980,686.0356,803.0029.6 %5.02,971.6913,083.20-340.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ109,758.6095,062.1213.4 %5.048,095.87181,564.27-277.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)125,022.5422,956.3781.6 %5.010,596.755,057.9452.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ93,588.413,130.1596.7 %5.010,411.109,854.335.3 %2.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 195,336.1269,643.9026.9 %5.028,458.1814,969.0747.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,195.999,021.0066.8 %5.06,570.275,390.3718.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 359,409.7949,955.0015.9 %5.019,297.257,486.1861.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.731,480.0826.0 %5.0
กองบังคับการปราบปราม27,860.887,000.0074.9 %5.07,953.6015,376.05-93.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค76,129.5330,732.2559.6 %5.06,814.562,334.6465.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม32,948.0023,500.0028.7 %5.03,310.715,725.75-72.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,837.4619,142.6119.7 %5.015,433.026,054.4260.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,896.8928,871.0027.6 %5.021,414.101,295.1694.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 67,806.5931,386.1353.7 %5.012,679.417,625.9239.9 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,503.4515,007.2141.2 %5.05,128.501,832.0964.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี32,851.1214,761.0055.1 %5.01,789.49759.7057.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.34,534.9975,621.03-119.0 %0.02,519.0725,174.05-899.3 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,385.65-13.1 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.31,516.9543,629.00-38.4 %0.09,155.295,175.2243.5 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,029.879,525.0026.9 %5.01,764.43668.3362.1 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,775.221,026.5142.2 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,584.041,194.5824.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,685.372,891.5821.5 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง24,216.7858,615.00-142.0 %0.050,070.592,347.3595.3 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,517.72680.0555.2 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,237.584,099.70-26.6 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90803.7453.1 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,222.003,483.0117.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.23,928.0820,391.0014.8 %5.06,646.073,677.6044.7 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03268.0590.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,999.3520,000.0037.5 %5.03,284.291,181.9564.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,160.425,969.0076.3 %5.06,213.507,799.64-25.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 158,696.0677,998.59-32.9 %0.02,367.164,744.00-100.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 242,783.5220,812.6451.4 %5.03,822.223,028.3520.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 333,216.7127,959.8015.8 %5.090,499.835,673.2093.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 431,346.9319,870.4236.6 %5.05,061.063,453.9531.8 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,029.7324,946.0054.7 %5.06,322.8916,780.37-165.4 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.33,222.9213,090.0060.6 %5.06,213.503,480.5344.0 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.44,971.4816,627.6763.0 %5.010,532.088,870.8615.8 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี37,482.1420,856.2344.4 %5.03,744.40415.0788.9 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า12,835.7314,300.00-11.4 %0.0293.6088.8069.8 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,190.0770,403.00-84.3 %0.03,326.161,073.1067.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1128,156.3125,536.0080.1 %5.054,391.14877.1998.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,201.9826,609.00-31.7 %0.092,875.411,281.2098.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 214,952.2922,304.59-49.2 %0.030,091.652,724.7090.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 327,940.7017,280.0038.2 %5.012,622.801,220.0090.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 483,025.6313,140.0084.2 %5.041,885.31744.9098.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 521,128.0810,494.6850.3 %5.07,047.151,096.5084.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 55,994.9413,544.0075.8 %5.022,888.44443.6598.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,860.949,607.30-63.9 %0.02,730.73649.4976.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 862,386.627,346.0088.2 %5.044,940.86608.9498.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,399.2115,193.00-46.1 %0.05,694.67929.5883.7 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน47,326.6729,960.0036.7 %5.02,930.221,016.8865.3 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,638.73715.0091.7 %5.0764.71151.3280.2 %5.0
รวม 8,889,423 5,606,892 36.93 % 1,220,645 689,031 43.55 %