สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน295,633.00227,000.0023.2 %5.06,883.611,232.0282.1 %5.0
รวม 295,633 227,000 23.22 % 6,884 1,232 82.10 %