กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ151,997.7747,174.0069.0 %5,226.481,692.2467.6 %
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์ฯคนพิการ จ.อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี จังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี8,054.177,285.009.5 %908.59368.6059.4 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,238.207,216.71-15.7 %1,210.38227.5981.2 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,182.590.000.0 %2,464.810.000.0 %
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด27,942.600.000.0 %1,245.820.000.0 %
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,635.1416,419.25-5.0 %2,109.82671.6568.2 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 181,925 78,095 0.00 % 9,455 2,960 0.00 %